“တကၠသိုလ္ဝင္တန္း…အမွတ္စာရင္းမ်ားေက်နပ္မႈမရွိိလွ်င္ …တစ္ဘာသာ က်ပ္ ( ၂၅၀၀၀ ) ျဖင့္ျပန္လည္္..စစ္ေဆးႏိုင္ေတာ႔မည္္”

social media

၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအမွတ္မ်ား ထင္ထားသည္ထက္္ေလ်ာ့နည္းေနသျဖင့္ ေက်နပ္မႈမရွိပါကတစ္ဘာသာလွ်င္္

က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခြဲျဖင့္ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဌာနဦးစီး မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ထိုစစ္ေဆးမႈကို အမွတ္စာရင္းမ်ားထုတ္ယူၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာတြြင္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး စစ္ေဆးခ်ိန္မွ အမွတ္စာရင္းျပန္ရသည္အထိ ႏွစ္လၾကာျမင့္မည္ဟုသိရပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔စစ္ေဆးမႈကို ယခင္က တစ္ဘာသာ က်ပ္ ၅၀၀၀ ျဖင့္ျပန္လည္စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါအမွန္တကယ္စစ္ေဆးလိုသူမ်ားအတြက္သာ

ရည္႐ြယ္ၿပီး တစ္ဘာသာ က်ပ္္ ၂၅၀၀၀ ျဖင့္ ငါးဆတိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးမႈအေျဖကိုသာ သိခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေျဖလႊာကိုေတာ့ကာယကံရွင္မ်ားၾကည့္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။

အမွတ္စာရင္းကိုျပန္လည္စစ္ေဆးလိုသူမ်ားအေနျဖင့္္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဌာန႐ုံးခြဲ ( ပါရမီလမ္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ) ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိိစာစစ္ဌာန

( ဦးစီး ) တြင္ သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *